Trung tâm nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc nano và Phân tử (INOMAR) tuyển dụng

Trung tâm nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc nano và Phân tử (INOMAR), Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng chi tiết: tại đây