Thông tin tuyển dụng tháng 7

   Khoa Hóa học chuyển thông tin tuyển dụng của một số công ty đến các ứng viên quan tâm:

1. Công ty TNHH DRP INTER

+ Vị trí: nhân viên kiểm nghiệm QC

+ Số lượng: 05 

+ Thông tin chi tiết xem tại link 1

2. Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam

+ Vị trí: nhân viên kiểm nghiệm

+ Số lượng: 03 

+ Thông tin chi tiết xem tại link 2

3. Trung tâm Phân tích và Đo đạc môi trường Phương Nam

+ Vị trí: 4 nhân viên phân tích, 4 nhân viên quan trắc

+ Thông tin chi tiết xem tại link 3