Giải thưởng khuyến khích dành cho những sinh viên hoặc nghiên cứu viên trẻ trong lĩnh vực điện hóa - Metrohm