Thông báo chương trình học bổng Thạc sĩ Hành chính công và Quản trị hiệu quả của DAAD năm 2021

  Khoa Hóa học chuyển thông tin từ phòng Quan hệ Đối ngoại về chương trình học bổng Thạc sĩ Hành chính công và Quản trị hiệu quả (Chương trình Helmut Schmidt) của DAAD năm 2021.
 Chương trình này chủ yếu dành cho cán cán bộ công nhân viên của nhà trường và sinh viên tốt nghiệp Đại học hiện đang công tác trong lĩnh vực hành chính công.

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm tại đây

 hoặc liên hệ Mr. Trần Thế Bình qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.