IERI Internship Program Announcement 2019 (South Korean)

International Environmental Research Institute

Gwangju Institute of Science and Technology, South Korean

Internship Program Announcement 2019

 

Sinh viên theo dõi thông tin chi tiết sau

Thông báo chi tiết chương trình

Sinh viên lưu ý hạn chót nộp hồ sơ là 19/4/2019

Thời gian: 3-6 tháng

Đối tượng: sinh viên năm 3 và 4