Thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2022 - Đợt 1

THÔNG TIN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2022 - ĐỢT 1

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

Các thông tin tuyển sinh xem chi tiết theo từng link đính kèm bên dưới.

- Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh trong nước năm 2022 - đợt 1:
https://sdh.hcmus.edu.vn/2022/03/15/thong-bao-xet-tuyen-nghien-cuu-sinh-trong-nuoc-nam-2022-dot-1/
 
- Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022 – đợt 1 ngành Khoa học vật liệu:
https://sdh.hcmus.edu.vn/2022/03/15/thong-bao-xet-tuyen-dao-tao-trinh-do-tien-si-nam-2022-dot-1-nganh-khoa-hoc-vat-lieu/
 
- Thông báo tuyển thẳng đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022 – đợt 1:
https://sdh.hcmus.edu.vn/2022/03/15/thong-bao-tuyen-thang-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2022-dot-1/
 
- Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022 – đợt 1:
https://sdh.hcmus.edu.vn/2022/03/15/thong-bao-xet-tuyen-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2022-dot-1/
 
- Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022 – đợt 1:
https://sdh.hcmus.edu.vn/2022/03/15/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2022-dot-1/