Giới thiệu chương trình Đào tạo Tiến sỹ

1. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo trình độ tiến sĩ là đào tạo những nhà khoa học, có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học, có trình độ ngoại ngữ tốt để có thể trao đổi học thuật tra cứu tài liệu quốc tế.

2. Thời gian đào tạo:

Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ cùng ngành là 3 năm tập trung.

3. Chương trình đào tạo:

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ gồm ba phần: Các học phần bổ sung; Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan; Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ.

4. Khung chương trình các học phần Tiến sỹ:

- Chuyên ngành Hóa Hữu cơ

- Chuyên ngành Hóa Lý thuyết và Hóa lý

- Chuyên ngành Hóa Phân tích