Thông báo thay đổi Thời khóa biểu môn học - lớp LabScienceTrading khóa 1

Môn học Quản trị công ty (Knowledge Company) do Giáo sư Patrick Lelorieux sẽ được dời từ ngày 05/10 - 11/10 đến ngày 17/11 - 22/11

Như vậy lịch học Học kỳ II, các môn còn lại như sau:

+ Môn học Công nghiệp Hóa học (Chemistry Industry) của Giáo sư Veronique Blandin: 09/11 - 15/11

Môn học Quản trị công ty (Knowledge Company) của Giáo sư Patrick Lelorieux: 17/11 - 22/11

+ Môn học Công nghệ sinh học (Biotechnology) của Giáo sư Michel Herzog: 30/11 - 05/12