Kế hoạch học tập và Thời khóa biểu khóa 01/2015, chương trình Thạc sỹ Hóa sinh thực nghiệm và Ứng dụng thương mại (Lab Science Trading)

Các học viên lưu ý và thực hiện đúng theo kế hoạch học tập

 

1. Giới thiệu chi tiết chương trình đào tạo

(Thông tin chung, Mục tiêu đào tạo, Thời gian đào tạo, Chương trình đào tạo, Điều kiện ngoại ngữ đầu ra, Tổ chức giảng dạy, Xét tốt nghiệp và cấp bằng, Xử lý học vụ, Những thay đổi trong quá trình đào tạo, Học phí, Nhiệm vụ và Quyền lợi của Học viên)

2. Thời khóa biểu Học kỳ I, II - khóa tuyển 01/2015