Thông báo kết quả xét thực hiện đề tài tốt nghiệp trong HK II/2019-2020

THÔNG BÁO

Kết quả xét thực hiện đề tài tốt nghiệp trong HK II/2019-2020

- CN Hóa hữu cơ

- CN Hóa lý

- CN Hóa phân tích

- CN Hóa vô cơ & ƯD

- CN Hóa polyme

- CN Hóa dược

Lưu ý: Danh sách SV đủ điều kiện làm ĐTTN sẽ được gửi xuống PDT để đăng ký học phần. Trong thời gian tới, sinh viên lưu ý vào portal kiểm tra lại kết quả ĐKHP.

Mọi phản hồi gửi về địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..