Thông tin giới thiệu chuyên ngành của khoa Hóa học

   Khoa Hóa học cung cấp đến sinh viên của khoa tham khảo các hướng nghiên cứu và các thông tin cần biết liên quan đến 06 chuyên ngành hiện đang thực hiện tại khoa.

  Sinh viên quan tâm có thể theo dõi chi tiết tại các link giới thiệu chuyên ngành bên dưới:

1/ Chuyên ngành Hóa hữu cơ

2/ Chuyên ngành Hóa vô cơ và Ứng dụng

3/ Chuyên ngành Hóa lý

4/ Chuyên ngành Hóa phân tích

5/ Chuyên ngành Hóa polyme

6/ Chuyên ngành Hóa dược

* Lưu ý: một số thông tin liên quan chỉ tiêu chuyên ngành chỉ áp dụng cho khóa tuyển 2017.