Thông báo về buổi sinh hoạt của BCN Khoa với lớp 17HOH_TN

 THÔNG BÁO

Về buổi sinh hoạt của BCN Khoa với lớp 17HOH_TN

- Thời gian: 10h00, ngày 21/10/2019 (thứ 2)

- Địa điểm: phòng F111

- Nội dung: trao đổi một số vấn đề về hướng nghiên cứu ở giai đoạn chuyên ngành.

Đề nghị tất cả sinh viên lớp 17HOH_TN sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ.