Thông báo thời gian bắt đầu học bài tập Hóa đại cương 1 lớp 19HOH_VP

 THÔNG BÁO

V/v thời gian bắt đầu học bài tập Hóa đại cương 1 lớp 19HOH_VP

Tuần 23/9/2019, lớp 19HOH_VP bắt đầu học bài tập Hóa đại cương 1 theo thời khóa biểu đã thông báo.