Thông báo v/v đổi phòng học môn Hóa lý 1 lớp 18HOH1

THÔNG BÁO

V/v đổi phòng học môn Hóa lý 1 lớp 18HOH1

Môn Hóa lý 1, lớp 18HOH1, thứ 4 (tiết 6-10), chuyển sang học tại phòng E304, bắt đầu từ tuần này.