Thông báo v/v sinh viên đánh giá môn học HK I/2018-2019

THÔNG BÁO

V/v sinh viên đánh giá môn học HK I/2018-2019

Sinh viên xem thông báo về việc đánh giá môn học HK I/2018-2019 và thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn.

Thông báo chi tiết