Thông báo Đổi phòng học lớp Pháp luật DC/16HOH cơ sở NVC

THÔNG BÁO

V/v đổi phòng học lớp Pháp luật DC/16HOH cơ sở NVC

Mã MH Tên MH Lớp Phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết
 BAA00004 Pháp luật đại cương 16HOH1 cs1:E403->GD1 4 7 3

Lịch này chỉ áp dụng ngày thứ tư 7 và 14/11/2018