Thông báo v/v nghỉ học môn Tổng hợp tá dược ngày 12/10/2018

THÔNG BÁO

V/v nghỉ học môn Tổng hợp tá dược ngày 12/10/2018

Ngày 12/10/2018, môn Tổng hợp tá dược được nghỉ học. Tuần sau học bình thường theo thời khóa biểu.