Thời khóa biểu HK2/2016 -2017 ngành CNKTHH

* Bắt đầu học từ ngày 03/01/2017    
** Buổi sáng học từ 07h30 đến 11h00; buổi chiều học từ 13h00 đến 16h30

THỜI KHÓA BIỂU