Thông báo thời khóa biểu các môn mở trong học kỳ hè 2021-2022_Chính quy

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu các môn thực tập mở trong học kỳ hè 2021-2022_Chính quy

Sinh viên xem thời khóa biểu tại đây.

Lưu ý: Thực tập hóa vô cơ 2 sẽ học liên tục 6 tuần, nên tuần 22/8 SV không được nghỉ để thi học kỳ theo lịch của PDT. Nên SV cân nhắc khi đăng ký học các môn của PDT.

Đính kèm thông báo thời khóa biểu các môn mở học kỳ hè của PDT tại đây.

Sinh viên theo dõi thông báo ĐKHP HK hè của PĐT trên website Trường.