Thông báo thời khóa biểu HK3/2021-2022 khóa 2021 cập nhật phòng học (CT CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học)

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu HK3/2021-2022 khóa 2021 cập nhật phòng học (CT CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học)

Sinh viên khóa 2021 Chương trình CLC và Việt-Pháp ngành Hóa học xem phòng học HK3/2021-2022 tại đây.