Thông báo thời gian bắt đầu học môn An toàn PTN đối với các lớp 21HOH-CLC và 21HOH-VP

    Khoa Hóa học thông báo đến Sinh viên lớp 21HOH-CLC1, 21HOH-CLC2 và 21HOH-VP về môn An toàn Phòng thí nghiệm, học kỳ 1, năm học 2021-2022 như sau:

+ Thời gian bắt đầu môn học: từ tuần ngày 11/10/2021 theo TKB mỗi lớp

+ Sinh viên kiểm tra email SV để được cung cấp tài liệu học tập và thông tin liên quan môn học và chuẩn bị bài trước cho buổi học đầu tiên.