Thông báo cập nhật thời khóa biểu khóa 2020 CT Chính quy đại trà và CNTN ngành Hóa học

THÔNG BÁO

Cập nhật thời khóa biểu khóa 2020 CT Chính quy đại trà và CNTN ngành Hóa học

Thời khóa biểu khóa 2020 cập nhật

Lưu ý:

- Hiện PDT đã mở môn TT Vật lý đại cương trên portal, do đó SV sẽ đăng ký môn này luôn từ đợt ĐKHP này.

- SV phải chọn nhóm BT/TH sau khi đăng ký môn học.

- Các ngày còn trống trong TKB, SV được phép đăng ký môn học khác.