Thông báo về thời gian bắt đầu các thực tập cơ sở khóa 2019 ở HK2/2020-2021

THÔNG BÁO

Về thời gian bắt đầu các thực tập cơ sở khóa 2019 ở HK2/2020-2021

Sinh viên xem kế hoạch chi tiết tại đây.