Thông báo thời khóa biểu HK II/2020-2021 khóa 2018, 2019 CT Chính quy và CNTN ngành Hóa học

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu HK II/2020-2021 khóa 2018, 2019 CT Chính quy và CNTN ngành Hóa học

- Khóa 2018

- Khóa 2019

Lưu ý:

- Thời gian bắt đầu học kỳ: 01/3/2021

- Thời gian bắt đầu các phần bài tập và thực hành sẽ có thông báo cụ thể sau

- Đối với khóa 2018, SV đậu chuyên ngành nào thì sẽ làm seminar chuyên ngành tương ứng và môn seminar chuyên ngành SV làm việc tại nhà theo hướng dẫn của GVHD.

- Môn thực tập chuyên ngành GV sẽ sắp xếp lịch thực tập cụ thể với lớp sau.

- Về hình thức học (online/offline), SV theo dõi thông báo trên web Trường và web Khoa trong thời gian tới.