Thông báo thời khóa biểu HK II/2020-2021 lớp 18HOH_VP

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu HK II/2020-2021 lớp 18HOH_VP

* Thời khóa biểu 18HOH_VP

Lưu ý:

- Thời gian bắt đầu học kỳ: 21/12/2020

- Thời gian học: 10 tuần, không tính tuần thi giữa kỳ

- Tuần 21/12/2020, môn TTHL2 sẽ học 2 ngày: ngày 23/12 và 25/12.