Thông báo v/v thời gian bắt đầu học Thực tập hóa phân tích 1 lớp 18HOHB

THÔNG BÁO

V/v thời gian bắt đầu học Thực tập hóa phân tích 1 lớp 18HOHB

- Thời gian học: thứ 7, bắt đầu từ tuần 05/10/2020

- Giáo trình: quyển HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH "PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC"

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP PHÂN TÍCH 1

Áp dụng cho sinh viên lớp 18HOHB HK1 (2020-2021)

Bài TT

Nội dung

Thời gian

Bài 1

Định tính anion và cation nhóm 0, I, II

Tuần 4 (10/10/2020)

Bài 2

Định tính cation nhóm III, IV + Kiểm tra

Tuần 5 (17/10/2020)

Bài 3

Chuẩn độ acid – base + Kiểm tra

Tuần 6 (24/10/2020)

Bài 4

Chuẩn độ complexon + Kiểm tra

Tuần 7 (31/10/2020)

Bài 5

Chuẩn độ kết tủa
Chuẩn độ oxi hóa khử + Kiểm tra

Tuần 8 (7/11/2020)

 

Thi lý thuyết thực tập

Tuần 9 (tuần thi GK)

Điểm môn học = 70% điểm quá trình + 30% thi lý thuyết thực tập cuối kỳ (điểm thi lý thuyết ≥ 5.0 điểm)

Buổi học đầu tiên, mỗi sinh viên mang theo 1 tấm hình 3x4 nộp lại cho Thầy Cô phụ trách.

Bài kiểm tra complexon (tuần 4): 30 phút

Bài kiểm tra kết tủa, oxi hóa khử (tuần 5): 30 phút

Báo cáo kết quả kiểm tra của tuần 3, 4, 5 đính kèm theo bài tường trình nộp sau ngày thực tập 1 tuần. (file báo cáo kết quả đính kèm)