Thông báo thời khóa biểu HK I/2020-2021 khóa 2017, 2018, 2019 ngành Hóa học (Đại trà, CNTN - dự kiến)

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu HK I/2020-2021 khóa 2017, 2018, 2019 ngành Hóa học (Đại trà, CNTN - dự kiến)

- Khóa 2017

- Khóa 2018

- Khóa 2019

Lưu ý: 

- Thời gian bắt đầu học kỳ: ngày 07/9/2020 đối với khóa 2017 và 2018; ngày 12/10/2020 đối với khóa 2019 và 2020.

- Từ học kỳ này trở về sau, khóa 2018 sẽ học tại cơ sở Linh Trung (thông báo), riêng lớp 18HOH_TN sẽ học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ.