Thông báo lịch học môn thực tập hóa hữu cơ chuyên ngành HK II/2019-2020

THÔNG BÁO

Lịch học môn thực tập hóa hữu cơ chuyên ngành HK II/2019-2020

SV xem lịch học chi tiết tại đây.