Thông báo Thời khóa biểu lớp 19HOH_CLC HK II/2019-2020_Chính thức

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu lớp 19HOH_CLC HK II/2019-2020_Chính thức

- 19HOH_CLC

- Thời gian bắt đầu học kỳ: ngày 17/2/2020

- Kế hoạch giảng dạy và học tập

- Kế hoạch môn TTHDC1

Lưu ý: Thể dục 1 sẽ bắt đầu học từ ngày 06/4/2020 tại nhà thể dục cơ sở Linh Trung.