Thông báo Thời khóa biểu khóa 2017, khóa 2018 HK II/2019-2020_Chính thức

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu khóa 2017, khóa 2018 HK II/2019-2020_Chính thức

- Khóa 2017

- Khóa 2018

- Thời gian bắt đầu học kỳ: ngày 17/2/2020.

- Kế hoạch giảng dạy và học tập

Lưu ý:

* Đối với môn chuyên ngành:

- Seminar chuyên ngành: SV gặp GVHD để nhận đề tài và nghe hướng dẫn làm, môn này SV không học trên lớp.

- Các môn thực tập chuyên ngành: SV theo dõi thông báo cụ thể của Bộ môn.

- Môn cơ chế phản ứng 1, lớp CNTN (thứ 2) sẽ bắt đầu học từ tuần 24/2/2020.

- Môn Hóa học xúc tác và Hóa học dầu mỏ sẽ bắt đầu từ tuần 02/3/2020.

- Môn Hóa học ứng dụng 1 và Thực tập hóa học ứng dụng: hiện tại sẽ chưa học, lịch học chi tiết sẽ được thông báo sau.

* Đối với môn cơ sở:

- Thời gian bắt đầu học bài tập sẽ thông báo sau.

- Lớp 18HOH_TN sẽ học Phổ nghiệm A từ 7h00 cho tới khi BT Hóa vô cơ 2 bắt đầu.

* Danh sách môn học không đủ số lượng mở