Thông báo thời khóa biểu HK II/2019-2020 (cập nhật)

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu HK II/2019-2020 (cập nhật)

- Khóa 2017

- Khóa 2018

- Việt-Pháp

- 19HOH_CLC

Lưu ý:

- Môn seminar chuyên ngành: SV sẽ nhận đề tài từ GVHD và làm tại nhà, không đến lớp học.

- Lịch học các môn thực tập chuyên ngành sẽ do GV tự sắp xếp với lớp, các vấn đề về môn Thực tập chuyên ngành SV liên hệ với Trưởng chuyên ngành.

- CN Hóa hữu cơ khuyến cáo: HK này, SV khóa 2017 chỉ nên học các môn bắt buộc gồm: Hóa học lập thể, Cơ chế phản ứng 1 và Cơ chế phản ứng 2; còn 2 môn bắt buộc: Hợp chất tự nhiên và Tổng hợp hữu cơ nên học vào HK I/2020-2021.

- Môn Thực tập hóa học ứng dụng trong HK này dự kiến mở 3 chuyên đề (Hóa hữu cơ, hóa lý và Hóa vô cơ), sỉ số dự kiến là 50SV. Những bạn chưa học được trong HK này thì có thể học vào HK I/2020-2021.

- Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình ĐKHP, SV gửi về địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..