Thông báo lịch học môn Triết học Mác-Lênin lớp 19HOH_CLC

 THÔNG BÁO

Lịch học môn Triết học Mác-Lênin lớp 19HOH_CLC

- Thứ 2, ngày 16/12/2019, tiết 1-5, phòng học thông báo sau.

- Thứ 7, ngày 21/12/2019, tiết 1-5, phòng I.78.

- Thứ 2, ngày 23/12/2019, tiết 1-5, phòng học thông báo sau.

- Sau đó SV nghỉ cho đến khi kết thúc kì học Giáo dục quốc phòng sẽ học lại.