Thời khóa biểu K2013 và K2012 cho HK1, 2015-2016 kèm phòng học

Sinh viên xem chi tiết thời khóa biểu và phòng học cho các môn trong HK1, năm học 2015-2016 theo các file đính kèm dưới đây:

1. TKB K2013

2. TKB K2012

3. TKB các lớp Việt-Pháp

Chú ý: Sinh viên tải file về và xem chi tiết các sheet nội dung, đối với giờ bài tập K2013 sẽ sắp xếp lại sau.

Chú ý thời gian bắt đầu học các môn.