Nhắc lại thời gian đăng ký học phần HK1/15-16 và lịch học các môn

                      THÔNG BÁO

1. Thời gian đăng ký học phần khoa Hóa: từ 8h00 ngày 26/8/2015 đến 17h00 ngày 04/9/2015 (dành cho SV K2013 trở về trước)

 Thông tin chi tiết xem tại link sau: thoigiandangkyhphk1

2. Sinh viên xem chi tiết các môn học khoa mở trong HK này tại đây

3. HK1 bắt đầu từ tuần 07/9/2015

* Chú ý: Đối với tất cả các môn Hóa của khoa mở theo file đính kèm ở trên sẽ bắt đầu học từ tuần 14/9/2015. Các môn xã hội và chính trị của trường mở vẫn học bình thường theo lịch của trường (tức là bắt đầu 07/9/2015). Tất cả sinh viên lưu ý thông tin để thực hiện đúng.

4. Thời khóa biểu kèm phòng học sẽ được thông báo sau tại web khoa và tài khoản portal.

                                                                                    Người đăng: ThaoLy