Thông báo thời gian học bài tập, thực hành các môn cơ sở trong HK I/2019-2020

 THÔNG BÁO

Thời gian học bài tập, thực hành các môn cơ sở trong HK I/2019-2020

* Khóa 2018

- BT Hóa vô cơ 1: tuần 07/10/2019

- BT Hóa phân tích 1: tuần 14/10/2019

- BT Hóa lý 1: tuần 21/10/2019

- TT Hóa vô cơ 1: tuần 23/9/2019

- TT Hóa phân tích 1: tuần 4/11/2019

* Khóa 2017

- BT Hóa hữu cơ 2: tuần 23/9/2019

- BT Hóa lý 2: tuần 23/9/2019

- TT Hóa lý 1: tuần 16/9/2019

- TT Hóa vô cơ 2: tuần 4/11/2019

- TT Hóa lý 2: tuần 4/11/2019

- TT Hóa hữu cơ 1: tuần 23/9/2019

- TT Hóa hữu cơ 2: tuần 4/11/2019