Thông báo lịch học môn Tin học cơ sở lớp 19HOH_CLC và 19HOH_VP

 THÔNG BÁO

Lịch học môn Tin học cơ sở lớp 19HOH_CLC và 19HOH_VP

- Lớp 19HOH_CLC: chiều thứ năm, từ 12h30-17h00, phòng máy 1C.

- Lớp 19HOH_VP: sáng thứ tư, từ 7h30-12h00

   + Phòng máy 2B (từ 19146004-19146044)

   + Phòng máy 2D (từ 19146045-19146069)

Lưu ý:

- Thời gian bắt đầu: từ tuần 09/9/2019

- Phòng máy 1C, 2B, 2D nằm ở trung tâm tin học (kế bãi đậu xe sinh viên)