Thông báo tổng hợp thời khóa biểu các khóa trong HK I/2019-2020 (cập nhật mới nhất)

 THÔNG BÁO

Tổng hợp thời khóa biểu các khóa trong HK I/2019-2020 (cập nhật mới nhất)

* Ngành Hóa học (lớp HOH, CNTN, Việt-Pháp)

- Khóa 2016

- Khóa 2017

- Khóa 2018

- Việt-Pháp

* Ngành Hóa học_CLC

- Khóa 2019