Thời khóa biểu, danh sách chia nhóm môn Giới thiệu ngành Hóa học và Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2019, học kỳ 1, năm học 2019-2020

Khoa Hóa học                                                        Tp.HCM, ngày 04 tháng 9 năm 2019

 

THỜI KHÓA BIỂU MÔN GIỚI THIỆU NGÀNH

NGÀNH HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC KHÓA 2019

HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2019 – 2020

 

BTC lớp học thông báo môn Giới thiệu ngành Hóa và Giới thiệu ngành CNKT Hóa, học kỳ 1, năm học 2019-2020 Thời khóa biểu, kế hoạch học tập và danh sách chi nhóm file đính kèm bên dưới

Sinh viên lưu ý đọc kĩ thông tin trong file thông báo và thực hiện đúng.

* Kế hoạch học tập, TKB: xem thông báo chi tiết tại đây

Danh sách chia nhóm: xem thông báo chi tiết 

Lớp H1: từ nhóm 1 đến nhóm 11 (danh sách)

Lớp H2: từ nhóm 12 đến nhóm 23 (danh sách)

Lớp H3: từ nhóm 24 đến nhóm 38 (danh sách)

Lớp C1: từ nhóm 39 đến nhóm 50 (danh sách)

Lớp C2: từ nhóm 51 đến nhóm 63 (danh sách)

Chú ý:

- Sinh viên đi học đúng giờ và đúng lớp theo danh sách đã thông báo.

- Mọi thắc mắc, sinh viên gửi mail về email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)