Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2015-2016

THỜI KHÓA BIỂU HK1, NH 2015-2016

Khóa 2014

Khóa 2013

Khóa 2012

Các nhóm TT Hóa vô cơ 1_khóa 2014

Các nhóm TT Hóa phân tích 1_Khóa 2014

Các lớp Việt-Pháp

Lưu ý: Sinh viên xem thông tin chi tiết tại các link trên, chú ý nên download file về để xem đầy đủ thông tin trong các sheet của file.