Thông báo đổi phòng học môn Anh văn CN 2 lớp 16HOH-TN

THÔNG BÁO

V/v đổi phòng học môn Anh văn CN 2 lớp 16HOH-TN

Từ tuần sau (10/9/2018), môn Anh văn chuyên ngành 2 lớp 16HOH-TN học tại phòng F.110.