Thông báo thời khóa biểu HK I/2018-2019 (dự kiến)

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HK I/2018-2019 (DỰ KIẾN)

- Khóa 2015

- Khóa 2016

- Khóa 2017

- Việt - Pháp

Thời gian học dự kiến bắt đầu từ 03/9/2018 đối với khóa 2017 trở về sau.