Thông báo thời khóa biểu HK II/2017-2018 (cập nhật)

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HK II/2017-2018 (CẬP NHẬT)

- Khóa 2015

- Khóa 2016

- Việt-Pháp

Học kì II/2017-2018 bắt đầu từ ngày 22/1/2018.