Thông báo thi giữa kỳ môn Hóa xử lý nước thải

Thi giữa kỳ môn Hóa xử lý nước thải_KT xử lý nước

Thời gian: 9g20 ngày 14/11/2015 (thứ 7)

Phòng: F205B

SV lưu ý: sau kiểm tra lớp tiếp tục học đến hết tiết 6.