Thông báo điểm thi một số môn HK I/2018-2019 (xét chuyên ngành)

 THÔNG BÁO

Điểm thi một số môn HK I/2018-2019 (xét chuyên ngành)

- Hóa phân tích 1 (trả nợ)

- TT Hóa hữu cơ 2

- Hóa vô cơ 2

- Hóa keo và polyme HK I/2018-2019