TỔNG KẾT ĐIỂM MÔN GIỚI THIỆU NGÀNH KHÓA 2017, HK1/17-18

Khoa Hóa học                                                        Tp. HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

ĐIỂM TỔNG HỢP MÔN GIỚI THIỆU NGÀNH KHÓA 2017

(Ngành Hóa học và Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học)

* Theo chương trình và nội dung môn học, cách tính điểm cho môn Giới thiệu ngành như sau:

ĐIỂM MÔN HỌC (10 ĐIỂM) =

ĐIỂM CÁ NHÂN (20%, 2 Điểm) + ĐIỂM BÁO CÁO GIỮA KỲ (30%, 3 Điểm)

+ ĐIỂM BÁO CÁO CUỐI KỲ (Poster: 15%, 1.5 Điểm; Bài báo cáo: 35%, 3.5 Điểm)

Sinh viên theo dõi kết quả tổng hợp điểm môn học này theo các link đính kèm bên dưới.

Điểm tổng kết trong file là điểm chưa làm tròn.

1/ Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học: xem điểm tại đây

2/ Ngành Hóa học:

+ Nhóm 17A (từ nhóm 1 - nhóm 9): xem điểm tại đây

+ Nhóm 17B (từ nhóm 10 - nhóm 19): xem điểm tại đây

+ Nhóm 17C (từ nhóm 20 - nhóm 29): xem điểm tại đây

Lưu ý: - Sinh viên xem kĩ điểm và gửi thắc mắc (nếu có) về email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để hiệu chỉnh.

          - Trường hợp sinh viên có tham gia nhưng vẫn chưa ký tên vào bảng điểm (xem ghi chú trong file), đề nghị gửi email về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để giải trình.

Thời hạn gửi phản hồi: trước 17h00 ngày 07/02/2018 (thứ Tư).

Sau thời gian trên, mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

                                                                                        - BTC lớp học