Thông báo điểm thi khoá 2015, học kỳ 1, năm học 2017-2018

THÔNG BÁO ĐIỂM THI KHOÁ 2015, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018

 

Hoá lý 1

Hoá Hữu cơ 1

Hoá Hữu cơ 2 (Thầy Hiếu)

Hoá Hữu cơ 2 (Thầy Nhân)