Lý thuyết thực tập Hóa lý ngành CNKTHH (khóa 2017)

THÔNG BÁO

V/v học lý thuyết Thực tập Hóa lý ngành CNKTHH khóa 2017

 

Sinh viên các lớp khóa 2017 ngành CNKTHH học lý thuyết Thực tập hóa lý tập trung

- Thời gian: 7g30 ngày 03/12/2018 (thứ 2)

- Địa điểm: hội trường I

Đề nghị sinh viên tham gia lớp học đầy đủ và đúng giờ