Danh sách sinh viên môn Tin học cơ sở, HK2/2018-2019 (Ngành CNKTHH và Hóa Việt-Pháp)

DANH SÁCH SINH VIÊN MÔN TIN HỌC CƠ SỞ (MH: CSC00003)

HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019

NGÀNH CNKTHH VÀ HÓA VIỆT-PHÁP

 

Sinh viên theo dõi danh sách sau:

Danh sách sinh viên (cập nhật)