Danh sách sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt ngành CNKTHH học kỳ 2, 2018-2019

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN, HỌC VƯỢT

HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

 

Sinh viên kiểm tra thông tin đăng ký của mình theo danh sách

Danh sách sinh viên đăng ký

 

Những sinh viên đã đăng ký môn học nhưng chưa đăng ký mã lớp học lại, học cải thiện, vui lòng gửi mail về Thầy Nguyễn Trường Hải (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Hạn chót: 12g00 ngày 25/11/2018 (sau thời gian này, Khoa sẽ hủy đăng ký của sinh viên đó)