Kết quả kiểm tra đánh giá năng lực Tiếng Anh, học kỳ 1, năm học 2018-2019 ngành CNKTHH

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH NGÀNH CNKTHH

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018-2019

 

Lớp 16CKH-1

Lớp 17CKH-1

Lớp 17CKH-2

Lớp 17CKH-3